Veda a výskum

Vedecké a výskumné úlohy na katedre plnia profesori, docenti a odborní asistenti v súčinnosti s dennými a externými študentami doktorandského štúdia. Naše pracovisko realizovalo niekoľko vedeckých grantových projektov, v súčasnosti sme členmi riešiteľkého kolektívu, ktorý spolupracuje v rámci interdisciplinárnych vzťahov s niekoľkými pracoviskami univerzity a prostredníctvom externých doktorandov aj s mimoškolskými organizáciami a firmami. Študenti doktorandského štúdia plnia riešiteľské úlohy v projektoch a prispievajú do domácich a zahraničných vedeckých, prípadne aj odborných publikácií.