Technické merania

Naučiť študentov získavať, spracovávať, vyhodnocovať a archivovať hodnoty rôznych fyzikálnych veličín—teoretické základy merania, formy a vlastnosti meracích signálov, stavba a spôsob činnosti analógových a číslicových meracích prístrojov, využitie číslicových počítačov na meranie a analýzu nameraných údajov, meracie ústredne.