Projekty

Projekt ECEVE - Implementation of E-learning Content for Energy Saving Farm into Vocational Education


Ciele projektu ECEVE vychádzajú z politiky Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy ako boli definované v záverečnom stanovisku "Rady o strategickom rámci európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy" v Bruseli v roku 2009 a Lisabonskej stratégie. V oboch týchto dokumentov kľúčovú úlohu zohráva odborné vzdelávanie a príprava, pričom dôraz je kladený na podporu spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Projekt si kladie za cieľ pripraviť, v spolupráci s odbornými školami, školský vzdelávací program zameraný na problematiku obnoviteľných energetických zdrojov a klimatických zmien.  Veľký dôraz pritom je kladený na implementáciu najmodernejších vzdelávacích metód využívajúcich princípy Blended Learning s podporou WEB 2.0 technológií.

Projekt je príležitosťou, prostredníctvom pilotného vzdelávacieho kurzu, pre pedagógov zapojených do odborného vzdelávania a prípravy oboznámiť sa s najnovšími poznatkami z oblasti obnoviteľných energií, efektívneho využívania energií a klimatických zmien nielen z prostredia slovenských vzdelávacích inštitúcií ale, prostredníctvom projektových partnerov, aj z najvýznamnejších európskych univerzít.

Vytvorenie nového vzdelávacieho programu, implementácia najnovších poznatkov z oblasti obnoviteľných energií, energetickej efektívnosti a klimatických zmien ako aj využitie moderných metód vzdelávania a prostriedkov IKT, čo zvyšuje kľúčové kompetencie, sú spôsobom ako zvýšiť záujem mladých ľudí o odborné vzdelávanie a zvýšiť ich kompetencie v oblasti využívania OEZ, energetického auditu a ekologického rozvoja vidieka a tak zvýšiť ich šance na trhu práce.

Študijné materiály v anglickom jazyku a spolupráca medzi inštitúciami realizujúcimi odborné vzdelávanie a prípravu v rámci celej Európy a Turecka napomôže k zlepšovaniu jazykových znalostí mladých ľudí, rozvoju mobilít a implementácie princípov ECVET do odborného vzdelávania a prípravy.

Projekt AQUAP - Attractiveness, quality control and accreditation of placements for students in Agriculture in Europe

Projekt prispieva k realizácii Kodaňského procesu a  záverov stretnutia predstaviteľov odborného vzdelávania a prípravy v Bordeaux plnením svojich cieľov:

  • vytvorením spoločného nástroja - virtuálnej databázy s voľným prístupom pre všetkých záujemcov – pre záujemcov o zahraničné stáže odborného vzdelávania a prípravy,
  • definovaním dosiahnutých kompetencií získaných mimo tradičných inštitúcií venujúcich sa odbornému vzdelávaniu a príprave,
  • vzájomným porovnávaním kvality poskytovaného odborného vzdelávania a prípravy v oblasti pôdohospodárstva naprieč celou Európou.

 Realizácia projektu AQAUP začala v októbri 2010 a hlavným cieľom, okrem vytvorenia virtuálnej databázy zahraničných stáží, partnerstva  pozostávajúceho z partnerov z Holandska, Nemecka, Slovenska, Maďarska a Turecka je zvýšenie záujmu študentov stredného odborného vzdelávania o zahraničné praktické stáže poskytnutím väčšieho množstva kvalitných a zaujímavých informácií o mieste stáže, skúsenostiach iných účastníkov a ich hodnotenia  (video reportáže, blogy účastníkov, odporúčania a pod.).

Z tohto pohľadu je možné zosumarizovať ciele projektu nasledovne:

a)      vytvorenie správy o aktuálnej situácii a záujme o zahraničné praktické stáže pre študentov odborných škôl a odporúčania pre jej zlepšenie,

b)      návrh vzdelávacieho programu (work book) prispôsobený potrebám stredných odborných škôl a inštitúcií, ktoré ponúkajú študentom odborného vzdelávania a prípravy zahraničné praktické stáže,

c)      vytvorenie virtuálnej databázu s informáciami o registrovaných spoločnostiach, ktoré ponúkajú možnosti praktických stáži v rámci celej Európy.

Projekt RESNET - Online learning modules for renewable energy resources for landscape development

Projekt vychádza z predchádzajúcich projektov realizovaných v rámci programu Leonardo da Vinci ELEVATE a EDUET, ktorých hlavným cieľom bolo vytvorenie študijných materiálov a e-kníh - Building for Energy Conservation a Energy Management and Renewable Energy Sources Graphical Database, ktoré sú k dispozícii v on-line verzii na webových stránkach. Hlavným cieľom projektu RESNET je vytvorenie Inštitútu celoživotného vzdelávania pre zamestnancov agrosektora. Ruka v ruke s týmto cieľom ide vytvorenie e learningového kurzu v prostredí LMS Moodle, ktorý bude tvorený piatimi online modulmi zameranými na využitie obnoviteľných energetických zdrojov s dôrazom na rozvoj vidieka. Spolu s online modulmi budú vydané aj multimediálne učebné texty distribuované prostredníctvom CD-ROM, ktoré budú využívať interaktívne prvky ako napr. grafické animácie, hypertext, audio a videosekvencie. K jednotlivým modulom bude vydaná užívateľská príručka pre tútorov s návodom ako vytvoriť kurz v prostredí LMS Moodle a riadiť organizáciu vzdelávacieho procesu a príručka pre študentov s návodom ako študovať v prostredí elektronického kurzu. Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci agrosektora – farmári, poľnohospodársky inžinieri alebo poradcovia. Absolvovanie pilotného kurzu im sprostredkuje informácie a poznatky, ktoré zvýšia ich kompetencie a aplikácia týchto poznatkov do praxe prinesie ekonomický a najmä ekologický rozvoj vidieka. Očakáva sa, že v dlhodobom horizonte vytvorený pilotný kurz, ale následne aj ďalšie kurzy, budú postupne implementované do študijných programov nielen na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity ale aj v iných tradičných a dištančných formách celoživotného vzdelávania.