Pedagogická činnosť

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky zabezpečuje na bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia výučbu predmetov jadra študijných odborov „Kvalita produkcie“ a „Výrobná technika“:

 • Základy informatiky
 • Algoritmy a dátové štruktúry
 • Úvod do programovania
 • Fyzika I, II
 • Elektrotechnika
 • Technické meranie
 • Elektrické stroje a zariadenia
 • Elektronika
 • Informačné a databázové systémy
 • Elektroenergetika
 • Základy automatizácie
 • Programovanie v jazyku C

Výučba jednotlivých predmetov je realizovaná formou prednášok, teoretických a laboratórnych cvičení, ako aj formou praxe - získavania praktických skúseností pri ovládaní aplikačných a vývojových programových, informačných a riadiacich systémov. Tejto pedagogickej činnosti je orientované a zamerané aj vybavenie jednotlivých výučbových priestorov a laboratórií.  


 

      Katedra má akreditovaný bakalársky študijný program „Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike“, v ktorom absolvent získa teoretické a praktické poznatky z oblasti informačných a riadiacich systémov s dôrazom na ich aplikáciu vo výrobných procesoch. Dokáže analyzovať a riešiť situácie, ktoré môžu nastať pri ich návrhu, tvorbe a aplikácii vo výrobnom procese. Disponuje poznatkami o možnostiach využitia riadiacich prvkov a systémov pre rôzne druhy výrobnej techniky. Integruje technické, informačné, komunikačné a ekonomické vedomosti potrebné pre zabezpečenie návrhu a prevádzky týchto systémov. Dokáže riešiť technické problémy spôsobené ich prevádzkou. Absolvent pozná, dokáže prevádzkovať, navrhovať a implementovať vhodné systémy pre konkrétne technické zariadenia a výrobné procesy. Pozná princípy a zásady konštrukcie a riadenia riadiacich elementov a je schopný vytvoriť vhodný aplikačný software pre ich prevádzku a riadenie. Prostredníctvom vhodného informačného a/alebo riadiaceho systému dokáže zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú, ekonomickú a ekologickú prevádzku výrobného procesu.