O katedre

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky sa zaoberá výskumom v oblasti merania a riadenia výrobných procesov v poľnohospodárstve. Pod pôsobnosť katedry patrí vyučovanie elektrotechnických predmetov, výskum v oblasti elektroenergetiky a tiež v oblasti alternatívnych zdrojov energie. Štúdium a výskum sú podporované metodickým a aplikovaným využitím výpočtovej techniky v spojení s návrhom riešení automatizácie, robotizácie a merania v oblasti súčasného poľnohospodárstva. Neoddeliteľnou súčasťou je aj výučba základov programovania, automatizácie a predmetov súvisiacich s aplikovaním prostriedkov modernej výpočtovej techniky a elektroniky do oblasti poľnohospodárskej výroby.

Katedra má akreditované študijné programy na oboch stupňoch štúdia:

  • bakalársky študijný program Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike (download študijného programu)
  • inžiniersky študijný program Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie (download študijného programu)