Elektrotechnika

Študent získa základné vedomosti z teoretickej elektrotechniky a nadobudne základné zručnosti pri zapájaní elektrických obvodov a meraní obvodových veličín— obvody s jednosmerným prúdom, elektromagnetická indukcia, striedavé prúdy (jednofázový, trojfázový), výpočet obvodov, prechodové javy, polovodičové prvky, usmerňovače, zosilňovače, preklápacie obvody, kombinačné a sekvenčné logické obvody.