Elektrické stroje a zariadenia

Oboznámiť študentov s konštrukciou, princípom práce a prevádzkou elektrických strojov a zariadení - elektrické stroje (transformátory, jednosmerné, indukčné, komutátorové a synchrónne stroje), krokové a lineárne motory, návrh a riadenie elektrických pohonov, dimenzovanie elektrických vedení, riadenie odberu a hospodárenie s elektrickou energiou, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.