Automatizácia

Získanie základných vedomostí z oblasti regulačnej techniky a riadenia technologických procesov kontaktnou a bezkontaktnou automatikou, názvoslovie automatizačnej techniky podľa STN 01 0170, snímače neelektrických veličín, zariadenia na vyhodnocovanie a prenos signálov meraných veličín, zosilňovače, spínacie prvky, regulačné orgány a ich pohony, elektrotechnické schémy v automatizačnej technike, obvody automatík, súčasti technickej dokumentácie AVZ, automatická regulácia, dynamické charakteristiky sústav, regulátorov a regulačných obvodov.